Naar inhoud

WINKELWAGEN

Je winkelwagen is leeg

Suotu Steps Nederland

Artikel 1 - Definities

1.1 Suotu Steps Nederland ("Suotu"): De onderneming die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt. 1.2 Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. 1.3 Overeenkomst: Een afspraak tussen Suotu en de consument waarin de algemene voorwaarden van de service zijn vastgelegd.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Suotu en op alle met Suotu gesloten overeenkomsten.

Artikel 3 - Het Aanbod

3.1 Suotu zorgt ervoor dat het aanbod duidelijk en volledig is omschreven. 3.2 Afwijkingen tussen de werkelijke dienstverlening en de omschrijving in het aanbod zijn uitgesloten.

Artikel 4 - Betaling en Levering

4.1 Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeengekomen. 4.2 Suotu zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen.

Artikel 5 - Reparatie en Ondersteuning

5.1 Suotu verplicht zich om eventuele gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen. 5.2 Reparaties zijn niet beperkt tot producten die bij Suotu zijn aangeschaft.

Artikel 6 - Annulering en Retournering

6.1 De consument heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden. 6.2 Kosten voor retournering zijn voor rekening van de consument, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1 Suotu is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of derden, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Suotu.

Artikel 8 - Intellectuele Eigendom

8.1 De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, en andere vormen, berusten bij Suotu.

Artikel 9 - Klachten en Geschillen

9.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Suotu. 9.2 Geschillen tussen de consument en Suotu kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform 

Artikel 10 - Wijzigingen

10.1 Suotu behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen.

Door een product of dienst van Suotu te bestellen, verklaart de consument zich akkoord met deze algemene voorwaarden.